Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

www.jamesbox.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego

www.jamesbox.plw tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne.

Właścicielem serwisu internetowego www.jamesbox.pl jest MGM Life , adres e- mail: kontakt@jamesbox.pl – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym.

 

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

Cennik – informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie www.jamesbox.pl

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty

elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: jamesbox.pl/regulamin

Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://jamesbox.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania

umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.

Usługa, dieta – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu internetowego w

ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej zawartej zgodnie z Regulaminem.

Usługodawca – właściciel serwisu www.jamesbox.pl jest MGM Life, adres e- mail: kontakt@jamesbox.pl.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne

spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

włączona obsługa plików cookies,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

§4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.

W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle wiadomość powitalną, świadczącą o zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu

oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jamesbox.pl lub pisemnie na adres: ul. Warszawska 196a, 05-092 Łomianki.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy

sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego. 

§5 Składanie Zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Usługobiorca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce ZAMÓWIENIA poprzez wybór Diety, wskazanie czasu zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu na który ma nastąpić dostawa i sposobu w jaki Dieta ma zostać dostarczona do odbiorcy (dzwonić dzwonkiem/kod do klatki/pozostawienie u ochrony), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie, zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, kliknąć w przycisk „ZAMÓW DIETĘ”.

Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ” Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych

Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.

Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk „ZAMÓW DIETĘ” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą. W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.

Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres kontakt@jamesbox.pl lub i w zakładce „kontakt”. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Usługodawca poprosi Usługobiorcę o ich uzupełnienie. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:

w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;

w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego

przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o

świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

§7 Sposoby i terminy płatności za Usługę

Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.

Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie

internetowej http://www.tpay.com/.

W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.

W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań,

tel. +48 (61) 66 82 778, www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie, najpóźniej do godziny 14:00 na dwa

Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§8 Koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi

Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce "CENNIK BOXÓW" i

"CENY & DOSTAWY" dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. 

W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Usługobiorca jest o tym informowany.

Koszt dostawy na terenie miasta wskazanego w pkt. 1 powyżej jest wliczony w cenę Usługi.

Dostawa realizowana jest przez Usługodawcę.

Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zamówienia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.

w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od trzeciego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.

Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. 

Usługodawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w przedostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że

Usługodawca i Usługobiorca ustalą dostawę w inny sposób.

§9 Promocje i kody rabatowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.

Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Kod rabatowy nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Zestaw testowy).

Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym. Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.

§10 Kontakt z Usługodawcą

MGM Life

Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@jamesbox.pl

Numer telefonu: +48 889-003-007

Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 86 1240 6117 1111 0011 0727 2855

Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT. Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 8:00 do 17:00.

§11 Reklamacje

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną

(mailowo) na adres: kontakt@jamesbox.pl, pisemnie na adres: Warszawska 196a, 05-092 Łomianki

 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce KONTAKT.

Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł:

informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

roszczenia Usługobiorcy;

dane kontaktowe składającego reklamację.

Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu

reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§12 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:

świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego

świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Warszawska 196a 05-092 Łomianki lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@jamesbox.pl.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie informatycznym.

 

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji

społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z

internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021r.